วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เปิดรับนักเรียนนักศึกษาภาคการเรียนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาเปิดรับนักศึกษาใหม่ 5 สาขาวิชาดังนี้
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การตลาด,การบัญชี,การจัดการทั่วไป,การจัดการท่องเที่ยว


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาเปิดสอนรอบเช้า รอบค่ำ แลรอบวันอาทิตย์ ภาคสะสมหน่วยกิจ


เรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาได้รับสิทธิประโยชน์มากมาก อาทิ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนเรียนฟรี ประกันอุบัติเหตุ เบิกค่าเทอมได้ ผ่อนผันได้
จัดหางานระหว่างเรียน โควต้ามหาวิทยาลัยรัฐบาล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางกลางการคมนาคม เดินทางสะดวก ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า