วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประเพณีลอยกระทง & ประกวดนางนพมาศ

ประเพณีลอยกระทง 
วิทยาลัยพณิชการเจ้าพระยาได้ มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจัดงานลอยกระทงประจำปี 2557 และรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในวันลอยกระทงเช่นการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นเมือง เช่น รำวง เพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการ หรือพิธีการลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย