วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม & กีฬาสี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม & กีฬาสี
เนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ในวาระมหามงคลนี้ จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่พสกนิกรและประชาชนชาวไทยจะพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง และเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อประมุขของแผ่นดินที่สร้างคุณงามความดีมากมายมหาศาลต่อแผ่นดินไทย และเป็นการสนองนโยบายการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติรวมทั้งการร่วมกันสร้างคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย ในช่วงเช้า


พร้อมกันนั้น หลังเสร็จพิธีการ ก็ได้มีการกิจกรรมกีฬาสีภายใน เนื่องจาก   ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในวิทยาลัย

โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด