วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ
เพื่อสร้างค่านิยมในมุมมองที่เปลี่ยนไปของเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีวศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ที่มีรายได้สูงตามสมรรถนะ และพร้อมที่จะยกระดับอาชีวะเอกชนก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ ‘อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ’

ทั้งนี้ได้มีการงานแสดงพลังนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (D-Day) ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดจัดกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และภายในสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยทางสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                      ได้ประสานงานเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เป็นประธานในพิธี

โดยประกอบด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาน และ พิธีการ “กราบพ่อ” (ถวายบังคมพระบรม            ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙) โดยคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ มีผู้เข้าร่วมในพิธีการนี้ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

พร้อมทั้งมีการแสดงนิทรรศการ มีการออกบูทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ประมาณ ๒๐ บูท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้าน           การให้บริการทางวิชาชีพ และการแสดงศักยภาพ