วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเลือกตั้ง สร้างพื้นฐานประชาธิปไตยในสถานศึกษา


การเลือกตั้งในสถานศึกษาเป็นพื้นฐานเริ่มต้นในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ว่า การลงคะแนนเสียงเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครอง